JESTEŚ FARMACEUTĄ LUB LEKARZEM?  →  Zaloguj się    |   Zarejestruj konto   

Rejestracja konta

 • Minimum length of 8 characters.
  The password must have a minimum strength of słabe.
  Siłomierz

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubfarm S.A. z siedzibą w  Lublinie przy ul.  Łanowa 8, 20-750 Lublin  , zwana dalej: Lubfarm S.A.

 W jakim celu i na jakiej podstawie Lubfarm S.A. będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji niniejszej umowy o świadczenie usług marketingowych z Lubfarm S.A. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Lubfarm S.A. jest współpraca w celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy oraz sporządzanie niezbędnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie określonych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

Lubfarm S.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na Lubfarm S.A. Ponadto Lubfarm S.A. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 Jak długo Lubfarm S.A. będzie przetwarzać dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości.

 Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Piotr Janiszewski, e-mail: iod@lubfarm.pl

Lubfarm S.A. z siedzibą w  Lublinie przy ul.  Łanowa 8, 20-750 Lublin