JESTEŚ FARMACEUTĄ LUB LEKARZEM?  →  Zaloguj się    |   Zarejestruj konto   

CZYTELNICY SĄ DLA NAS NAJWAŻNIEJSI

To dla Was drodzy czytelnicy tworzymy nasz magazyn.
Możecie współtworzyć pismo przesyłając sugestie i pytania.

Zapraszamy do kontaktu!


WYDAWCA

logo Lubfarm

20-750 Lublin, Łanowa 8

Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000184379
NIP: 946-21-08-452, REGON: 430904450
Wysokość kapitału zakładowego: 5.397.350 zł. w całości opłacony.

Biuro reklamy:
81 470-13-00
info@wokolzdrowia.com.pl


Redaktor Naczelny
Iwona Adamczyk

Z-ca Redaktora Naczelnego
Jarosław Wójtowicz


SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Twoja wiadomość

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lubfarm S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Łanowej 8 (20-750 Lublin) (dalej zwany Lubfarm).
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na korespondencję jaką skierowałaś/eś do LUBFARM.
Podstawą przetwarzania przez LUBFARM Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym LUBFARM S.A. jest prowadzenie korespondencji z osobami, które zdecydowały się skontaktować z LUBFARM. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany wiadomość między Tobą a LUBFARM.
LUBFARM będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz LUBFARM. Ponadto LUBFARM może udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
LUBFARM będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przez czas wymiany informacji pomiędzy Tobą a LUBFARM oraz przez 1 rok od chwili otrzymania od Ciebie Twojej ostatniej wiadomości dla celów archiwizacyjnych.
Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lubfarm.pl